Centrum sociálnej pomoci mladých

CESPOM

Výzvy 2016-hudobná a zvuková

Žiadosť o poskytnutie cenovej ponuky

Vážený dodávateľ ,

Centrum sociálnej pomoci mladým , Jozefa Kármana č. 26, 984 01 Lučenec (ďalej len „verejný obstarávateľ“) uskutočňuje výber dodávateľa na dodanie predmetu zákazky:

 „Nájom techniky – hudobnej  a zvukovej “ s predpokladanou hodnotou zodpovedajúcou zákazke § 117 – zákazka s nízkou hodnotou  - zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) postupom prieskumu trhu.

Predmetom zákazky je nájom techniky – hudobnej a zvukovej  v projekte : " Umelecký tábor pre rómske deti Slovenska " realizovaný v OZ CESPOM na ulici Jozefa Kármana č. 26, Lučenec .

Základné informácie potrebné pre predloženie cenovej ponuky a opis predmetu zákazky sú :

a,         nájom hudobnej techniky  v rámci realizácie projektu v čase od 11.8.2016 do 20.8.2016, počet dní 10 a na verejné vystúpenie v rozprávkovom muzikály „ŠREK“ , ktorého premiéra sa uskutoční dňa 20.8.2016 v cirkusovom šapitó v Lučenci  .
b,         nájom zvukovej techniky v rámci realizácie projektu v čase od 11.8.2016 do 20.8.2016, počet dní 10

Pre daný účel sme si Vás dovolili osloviť  so žiadosťou o poskytnutie cenovej ponuky.

Poskytnuté informácie budú slúžiť výlučne pre potreby verejného obstarávateľa pre výber dodávateľa na dodanie predmetu zákazky a výsledok z posúdenia týchto   informácií   nebude
zasielaný iným subjektom, ktoré poskytli ďalšie cenové ponuky verejnému obstarávateľovi a ich vyhodnotenie sa neriadi ustanoveniami § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

Zaslanie cenovej ponuky tvorí podklad pre verejného obstarávateľa a nezakladá pre poskytovateľa cenovej ponuky žiadne nároky na uzatvorenie zmluvy na uvedený predmet zákazky.

Cenovú ponuku za Vás je potrebné predložiť elektronicky – e-mailom  alebo osobne na adresu: Centrum sociálnej pomoci mladým, Jozefa Kármana č. 26, 984 01 Lučenec v lehote do 31.07.2016 do 10:00 hod, po tomto termíne nebudú zaslané cenové ponuky predmetom vyhodnocovania v rámci prieskumu trhu pre účely výberu dodávateľa.

S pozdravom

Eva Demeová
Štatutárny zástupca

 

V      Lučenci  , dňa    15.06.2016