Centrum sociálnej pomoci mladým

CESPOM

Jazdi na HIP - HOP

Podporený projekt

Nevieš čo s časom? Jazdi na HIP – HOP !

Hlavným cieľom projektu je aktivizovať , podporovať a zabezpečovať začleňovanie rómskej a ne-rómskej mládeže pochádzajúcej zo sociálne znevýhodneného prostredia do spoločnosti , posilniť jej sebavedomie , zručnosti a schopnosti . Aktivity projektu sú zamerané na dosiahnutie cieľa .

Účelom projektu je príprava cieľovej skupiny vo veku od 15 do 17 rokov na samostatnú prácu dobrovoľníka – získaním vzdelania v jednotlivých modulových vzdelávacích programoch vrátane vystúpenia pred verejnosťou a ich následná podpora.

Projekt budú realizovať dobrovoľníci – členovia tanečnej skupiny , ktorí pracujú pri OZ CESPOM a chcú využiť svoje skúsenosti v práci s mládežou žijúcou v komunitách v okrese Lučenec. Sú rôznej národnosti – Slováci, Maďari a Rómovia . Pracovať budú v piatich komunitách , v ktorých pripravia skupinu mladých dobrovoľníkov, ktorí sa budú venovať tancu a ďalšej práci s mládežou. Založia tanečné skupiny v Lučenci na Základnej škole Kubinyiho námesie 2, na Rúbanisku , vo Fiľakove , v Mučíne a v Holiši . Súčasťou projektu je spoločné tanečné vystúpenie všetkých skupín na záver projektu .

Ďalším zámerom projektu je multikultúrny rozvoj , udržiavanie kontinuity rómskej a ne-rómskej kultúry a ich vzájomná konfrontácia .

Uskutočnením spoločného tanečného vystúpenia prispieť k zlepšeniu medziľudských vzťahov , predchádzať formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie

Poukázať na možnosť spolužitia rôznych kultúr a tvorby spoločných vynikajúcich hodnôt bez rasových predsudkov.

Projekt bol podporený Národnou agentúrou IUVENTA , program EÚ Mládež v akcii , mládežnícke iniciatívy

Ďakujeme za podporu